เกณฑ์การประเมินชุดวิชา MED D601 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมินชุดวิชา MED D601 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา สรุปบทเรียนทั้ง 15 หน่วย ที่ได้ศึกษาด้วยตนเองจากระบบการสื่อการศึกษาทางไกลไปแล้ว โดยสรุปบทเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน้า แบ่งออกเป็น
1.1 สรุปบทเรียนหน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 8 (วิธีวิจัย) ไม่น้อยกว่า 15 หน้า จัดพิมพ์เป็นเล่มใช้กระดาษพิมพ์ A4
1.2 สรุปบทเรียนหน่วยที่ 9 ถึงหน่วยที่ 15 (สถิติ) ไม่น้อยกว่า 15 หน้า จัดพิมพ์เป็นเล่มใช้กระดาษพิมพ์ A4
บทสรุปนี้ ประเมินให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) คนละ 1 เรื่อง ตามแบบฟอร์มที่สอน ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษพิมพ์ A4 โครงการวิจัยนี้ ประเมินให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน

3. การสอบไล่ประจำชุดวิชา คะแนนเต็ม 40 คะแนน จะสอบปลายภาคในวันที่ 1 ตุลาคม 2554

เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์สตูล คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: