สาระชุดวิชา MED D601 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย

กล่าวถึงประวัติการวิจัย ความหมายและลักษณะของงานวิจัย ชนิดของงานวิจัย จุดมุ่งหมายของงานวิจัย และลักษณะของงานวิจัยที่ดี

หน่วยที่ 2 การออกแบบการวิจัย

กล่าวถึงปัญหาการวิจัย แหล่งที่มาของปัญหา ความสัมพันธ์ของปัญหา วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย

หน่วยที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กล่าวถึงความสำคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการและกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงทดลอง

การควบคุมในการวิจัยเชิงทดลอง ความตรงในการวิจัยเชิงทดลอง ความตรงในการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทและขั้นตอนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนของการวิจัยเชิงการทดลอง

หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงพรรณนา

            แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพรรณนา ความหมายการวิจัยเชิงพรรณนา ขั้นตอนการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ และการวิจัยเชิงพัฒนาการ

หน่วยที่ 6 การวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน

ลักษณะของการวิจัยสถาบัน ความสำคัญของการวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน และนำผลงานวิจัยในชันเรียนไปใช้

หน่วยที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ

            ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

หน่วยที่ 8 การเขียนโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยที่ 9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิจัยทางการศึกษา

ความหมายของสถิติ ความสำคัญของสถิติและที่มาของแหล่งข้อมูล ตัวแปรและมาตรวัดตัวแปร การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยที่ 10 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

–           ความน่าเชื่อถือ

–           การตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า

–           การตรวจสอบด้วยค่าสถิติ IOC, สัมประสิทธิ์ ความยาก / ความง่าย / ค่าจำแนก / KR20, KR21, Alpha coefficient

หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา (Descriptive  statistics)

–           การแจกแจงความถี่, การหาค่าร้อยละ, การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง, การวัดการกระจาย

หน่วยที่ 12 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

–           ความหมาย, ประเภทของสมมติฐาน, การกำหนดนัยสำคัญทางสถิติ

หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน (Inferential  statistics)

–           ความหมาย, ประเภทของสถิติอนุมานและเงื่อนไขการใช้ Parametric, Non Parametric, การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์

หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

            Z-Test,  T-Test,  F-Test,  Post-hoc แบบต่าง ๆ (LSD,  Scheffe,  Duncan  และ ฯลฯ)

หน่วยที่ 15 การบูรณาการความรู้และประสบการณ์

–           จากกรณีศึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาตามสถานการณ์ที่กำหนด

–           การเตรียมการและการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

–           การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม

–           การหาค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ

–           การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา

–           การวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน

–           ปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 1. สมศักดิ์ เดชมะเริง

  ขอโหลดไปศึกษาได้ไหม เพราะไม่มีเวลามาเล่าเรียน

 2. ขอโหลดไปศึกษาได้ไหม ครับ

 3. ขอโหลดไปศึกษาได้ไหม ครั

 4. ครูรัตน์

  อยากเป็นแนวทางในการทำวิจัยได้ไหมค่ะ

 5. สามารถ download ได้จากที่ไหนค่ะสนใจมากเลยค่ะ ถ้ามีไฟล์รบกวนส่งเข้า อีเมลล์ให้หน่อยได้ไหมค่ะหรือจะบอกลิงค์ให้ไป Download เองก็ได้นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 6. ขอดาวโหลดเอกสารด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ

 7. ขอดาวโหลดเอกสารด้วยค่ะ

 8. นริญญา

  ต้องการเอกสารด้วยค่ะ

 9. ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสาร(เนื้อหา )ให้ด้วยนะคะ

 10. ไม่มีไห้โหลด

 11. ขอโหลดไปศึกษาได้ไหมค่ะ

 12. ขอโหลดได้มั้ยคะ

 13. ต้องการขอโหลดได้จากไหนคะ ขอความอนุเคราะห์ส่งเมลล์ให้ด้วยคะ

 14. อยากได้ไว้อ่านประดับความรู้คะ

 15. ขอโหลดไปศึกษาได้ไหม

  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง สถิติประมาณค่า อนุมาน หรือทดสอบ เพื่อประมาณค่า พารามิเตอร์ หลังจากร่างสิ่งที่เราจะศึกษา ประชากร ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติพรรณนา หรือ สถิติบรรยาย ที่จะอธิบายลักษณะของกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างได้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะประมาณค่า ใช้ข้อมูลสนับสนุน อ้างอิง
  การทำวิจัย สามารถทำตามโครงร่างการวิจัย การทำโครงร่างดี งานวิจัยก็จะสำเร็จไปกว่าครึ่ง วิเคราะห์ข้อมูล แล้วเขียนรายงานแล้วนำไปเผยแพร่
  การวิจัยเชิงพรรณนา หรือบรรยาย ทำเพื่อหาคำตอบเดียว เช่น นักเรียนที่เราสอน มีความสนใจอาชีพอะไร ในท้องถิ่นประกอบอาชีพอะไรบ้าง การสอนนักเรียนจึงจะเหมาะสม ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ก็ได้ เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้รู้ ความรู้มาประมาณวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ บรรยายเชิงพรรณนา สถิติบรรยาย ไม่มีตัวเลข หรือ มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง ค่ากลางเท่าไหร่ เมื่อเราไม่ถ้าสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมด ต้องหาตัวแทน ใช้สถิติอนุมาน กล่าวแทนทั้งหมดได้หรือไม่
  สถิติอนุมาน 1. ใช้เพื่อหาคำตอบ 2. หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเพียงใด
  เปรียบเทียบเป็นค่าตัวเลขเห็นค่ามากน้อย โดยใช้ T-test F – test ถ้าตัวแปรต้นเกิน 1 ตัว ไม่สามารถใช้ t-test เป็นค่าเปรียบเทียบได้ ต้องใช้ ANOVA เป็นตัวสถิติในการเปรียบเทียบ กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มก็ใช้ t – test ถ้าเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มก็ใช้ F – test กรณีข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงความถี่ก็ใช้การทดสอบได-แสควร์ กรณีที่ต้องการหาสหสัมพันธ์ ก็อาจใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในการทดสอบหาความสัมพันธ์
  นำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ มาวิเคราะห์ แล้ว แปรผลออกมา
  สรุป การบูรณาการการบริหารการศึกษา ระเบียบการวิจัย สถิติประมาณออกมาเป็นชิ้นงาน โดยการศึกษาหาความรู้ สำรวจตัวเอง ว่า สนใจตรงไหน อยากทำอะไร หรืออยากแก้ปัญหาเรื่องใด เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีผู้รู้มาช่วย เพื่อช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ หลังจากนั้นนำมาเขียนเป็นโครงร่างเค้าโครงวิจัย และทำเป็นงานวิจัยออกมเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: