Category Archives: เทคนิควิธีการสอน

VTR และเอกสารแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

VTR รมต.ศธ. เปิดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ฟังอีกครั้ง-การขับเคลื่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-พลเอกดาว์พงษ์-รมวศธ
พฤศจิกายน 58 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”-นายการุณ สกุลประดิษฐ์-เลขาธิการ กพฐ.
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้ง ๔ รายการ ได้ที่นี่ ประกอบด้วย
๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่

ทักทายภาษาอังกฤษ

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทีเคโอ

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคทีเคโอ (TGT and KWDL for Online; TKO Learning Technique) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT Read the rest of this entry

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

https://i0.wp.com/www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/image2555/image_4/120.jpgการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะแตกต่างจากการพัฒนาการด้านสติปัญญาตรงที่การพัฒนาสติปัญญาจะพัฒนาขึ้นตามวัย แต่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีผู้วิจัยได้กล่าวถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ Read the rest of this entry

การศึกษาภควันตภาพ Ubiquitous Education

การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) เป็นระบบการศึกษาแห่งอนาคตที่จะสลายภาพการศึกษาทางใกล้ ๖เผชิญหน้าในห้องเรียน) และการศึกษาทางไกล (เรียนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน) การศึกษาที่แท้จริงต้องไม่มีทางใกล้ทางไกล แต่เป็นการศึกษาองค์รวม ผสมผสานและบูรณาการ นั่น คือ ผู้เรียนได้รับความรู้ทุกแห่งหนและทุกเวลา นั่นคือ การศึกษาภควันภาพ

ความหมายของภควันตภาพ
คำว่า ภควันต์ แปลว่า มีภาคหรือมีส่วนย่อย มากจากคำว่า ภค แปลว่า ภาค ส่วน วนต แปลว่า มี รวมกันแปลว่า มีภาค

สภาวะที่มีการแบ่งภาคส่วน การกระจายส่วน หมายถึง การแผ่กระจายจากจุดกำเนิดไปโดยรอบ ใกล้หรือไกลแล้วแต่แรงส่ง Read the rest of this entry

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เริ่มตรงไหน

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เฉลยคำตอบที่ได้ถามว่า ส้มกับสับปะรด อะไรดีกว่ากัน พร้อมให้แนวทางฝึกความคิดสร้างสรรค์ “คำตอบของโจทย์ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ไม่ควรมีคำตอบเดียว”

เทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ลัดดาศรี ศรีสังวาล

มาดูเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ลัดดาศรี ศรีสังวาล จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่า พยัญชนะไทย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำเดี่ยว อักษรต่ำคู่ มาจากไหน ซึ่งเป็นความรู้ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ Read the rest of this entry