Category Archives: วิจัย

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ชื่อเรื่อง            สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ผู้รายงาน        นายจักรี วัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ปีที่รายงาน     2556

ระยะเวลาการวิจัย    ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2554 – 30 มีนาคม 2556

                การดำเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  ปีการศึกษา 2554 Read the rest of this entry

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปีที่ศึกษา 2555

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของครู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมนักเรียน และเพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยการสมัคร จำนวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 25 คน ครูผู้สอน จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 584 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 584 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Spss for Windows สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ E1 / E2

ผลการศึกษาพบว่า Read the rest of this entry

รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา  จังหวัดสตูล
ผู้รายงาน นายสมนึก   ศรีนคร      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา  2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดลของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam’s CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Read the rest of this entry

การทดสอบประสิทธิภาพสื่อและชุดการสอน ด้วย E1/E2 Model

29 ธันวาคม 2011 การบรรยายเรื่อง “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อและชุดการสอน ด้วย E1/E2 Model” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13:0014:30 น.
Read the rest of this entry