Category Archives: ระเบียบ

เรื่องภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)