Category Archives: ครูดี ครูเก่ง

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้วิจัย นางเจียมจิตร  อนุวัฒนวงศ์   ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่ทำการวิจัย ๒๕๕๖

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์    และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Read the rest of this entry

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา    

                  โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ผู้รายงาน   นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา 2555

 บทสรุป

                 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Read the rest of this entry

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ชื่อเรื่อง            สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ผู้รายงาน        นายจักรี วัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ปีที่รายงาน     2556

ระยะเวลาการวิจัย    ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2554 – 30 มีนาคม 2556

                การดำเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  ปีการศึกษา 2554 Read the rest of this entry

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2554

ชื่อเรื่องวิจัย          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114”   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา  2554
ผู้วิจัย                     นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี
ปีที่วิจัย                  ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2554  2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด“มิตรภาพที่  114”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2554  3)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่  114”  Read the rest of this entry

ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า คว้ารางวัล Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012

นายอาทิกร เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล คว้ารางวัลชนะเลิศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ในโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012 งานนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ระดับประเทศ Partners in Learning Thailand Forum 2012 ณ โรงแรมแมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 Read the rest of this entry

หน้าที่พลเมืองโลก มัธยมศึกษา : ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

ที่ศูนย์เพื่อการเรียนรู้ชุมชนแฮมสตีด ฮอลล์ ในเบอร์มิงแฮม กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม อาสาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของสภากาชาด “ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีน้ำท่วมอย่างรุนแรง กิจกรรมระยะสั้นเพียง 1 วัน พวกเขาเรียนรู้อะไรต้องติดตาม  เพิ่มเติม

แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี

ในช่วงเกิดอุทกภัยนั้น การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสอดแทรกแผนการเรียนรู้ได้ คุณครูเพชราวรรณ วิชาภาษาอังกฤษจึงใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนเรียนรู้โดยการแต่งประโยค และทำให้นักเรียนเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น  เพิ่มเติม

รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา

 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร มีพื้นที่บางส่วนที่ประสบกับอุทกภัย คุณครูประสาร จึงสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมมาให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน  เพิ่มเติม

โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ

สืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น “การเฝ้าระวังน้ำท่วมบางระกำ” โดยความร่วมมือตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักวิชาการ ชาวบ้านในทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น “บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ” ให้นักเรียนโรงเรียนบางระกำได้เรียนตั้งแต่ ป.4 – ม.3 เป้าหมายคือการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม