Category Archives: การประกันคุณภาพการศึกษา

สมศ.ประกาศตัวบ่งชี้ประเมินรอบสี่

ผอ.สมศ.เผย บอร์ดสมศ.มีมติใช้ 20 ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ เน้นวัดความดี

วันนี้(17 มิ.ย.)ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ว่า ในการประเมินทุกระดับการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ให้ใช้ตัวบ่งชี้ 20ตัว ใน3 มิติ คือ 1.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ทุกแห่งต้องปฏิบัติ 2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา และ3.มาตรการส่งเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาสถานศึกษาและแก้ปัญหาสังคม โดยยึดแนวทาง 7 ด้าน Read the rest of this entry

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557

มาตรการ 1 การสร้างความตระหนัก   ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA  ของประเทศไทย

มาตรการ 2  การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA

มาตรการ 3  การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มาตรการ 4  การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน  และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

มาตรการ 5  การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA  ปี 2555 ต่ำ

มาตรการ 6  การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล          ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

แนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา