Monthly Archives: มิถุนายน 2016

สมัครประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๙
ในวันที่  ๑๖ มิถุนายน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่สนใจส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ โดยโรงเรียนสามารถลงทะเบียนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

หมายเหตุ
๑. กิจกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนักเรียน ๑ คน สามารถส่งผลงานได้หลายกิจกรรม
๒. กิจกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนสามารถส่งผลงานนักเรียนได้มากกว่า ๑ คน

คลิกลงทะเบียนสมัครที่นี่