Daily Archives: 04/09/2014

รายการจัดสรรงบประมาณโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน

รายการจัดสรรงบประมาณโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน สังกัด สพฐ.

 

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.