Daily Archives: 20/06/2014

สมศ.ประกาศตัวบ่งชี้ประเมินรอบสี่

ผอ.สมศ.เผย บอร์ดสมศ.มีมติใช้ 20 ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ เน้นวัดความดี

วันนี้(17 มิ.ย.)ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ว่า ในการประเมินทุกระดับการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ให้ใช้ตัวบ่งชี้ 20ตัว ใน3 มิติ คือ 1.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ทุกแห่งต้องปฏิบัติ 2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา และ3.มาตรการส่งเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาสถานศึกษาและแก้ปัญหาสังคม โดยยึดแนวทาง 7 ด้าน Read the rest of this entry