แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557

มาตรการ 1 การสร้างความตระหนัก   ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA  ของประเทศไทย

มาตรการ 2  การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA

มาตรการ 3  การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มาตรการ 4  การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน  และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

มาตรการ 5  การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA  ปี 2555 ต่ำ

มาตรการ 6  การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล          ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 16/06/2014, in การประกันคุณภาพการศึกษา, ข่าวการศึกษา, ทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: