Monthly Archives: มิถุนายน 2014

ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่

สมศ.ประกาศตัวบ่งชี้ประเมินรอบสี่

ผอ.สมศ.เผย บอร์ดสมศ.มีมติใช้ 20 ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ เน้นวัดความดี

วันนี้(17 มิ.ย.)ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ว่า ในการประเมินทุกระดับการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ให้ใช้ตัวบ่งชี้ 20ตัว ใน3 มิติ คือ 1.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ทุกแห่งต้องปฏิบัติ 2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา และ3.มาตรการส่งเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาสถานศึกษาและแก้ปัญหาสังคม โดยยึดแนวทาง 7 ด้าน Read the rest of this entry

Line เปิดตัว LINE Selfie Sticker ให้คุณสร้างสติกเกอร์รูปตัวเอง!

line-selfie-sticker-00LINE เปิดตัวแอปพลิเคชัน ใหม่ ชื่อว่า LINE Selfie Sticker เอาใจคนชอบถ่ายรูปตัวเอง ( Selfie ) โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถ สร้างสติกเกอร์จากภาพถ่ายตนเอง เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น   Read the rest of this entry

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557

มาตรการ 1 การสร้างความตระหนัก   ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA  ของประเทศไทย

มาตรการ 2  การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA

มาตรการ 3  การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มาตรการ 4  การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน  และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

มาตรการ 5  การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA  ปี 2555 ต่ำ

มาตรการ 6  การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล          ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต

        มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ พัฒนา “คน” ต้องทำเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็กวัยรุ่น วัยทำงานและวัยชราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข Read the rest of this entry

wyFire – WiFi File Transfer แอพฯ รับส่งข้อมูลระหว่าง Android และ iOS

          เชื่อได้เลยว่าเพื่อน ๆ ที่ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาอย่างมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android และ iOS หลายคนคงจะเจอปัญหาในการรับส่งไฟล์หากันมานาน เนื่องจากใช้งานคนละระบบปฏิบัติการกัน จึงไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาดังกล่าว ได้หมดไปเมื่อ TenCent ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน (ผู้สร้างแอพฯ WeChat) หัวใสคิดค้น โปรแกรมที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานต่างแพลตฟอร์ม สามารถส่งไฟล์ข้อมูลหากันได้แล้ว โดยมีชื่อว่า wyFire – WiFi File Transfer 

Read the rest of this entry