Monthly Archives: ตุลาคม 2013

การจัดอันดับการศึกษาไทยในปี 2556

image
มองจุดอ่อนการศึกษาไทย
“แม้จะอยู่กลางๆ แต่ประมาทไม่ได้ เพราะในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ

Read the rest of this entry

ระเบียบใหม่สวมเครื่องแบบข้าราชการครูทุกวัน!!

สถานการณ์การศึกษาของไทยตกต่ำรุนแรงอย่างที่ทราบกัน และทุกภาคส่วนย่อมต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่ใช่โทษแต่เพียงเด็กที่เป็นเพียงผู้รอรับผล “ครู-อาจารย์”ย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างสูงต่อปัญหา
Read the rest of this entry

เรื่อง เหยือกเต็มหรือยัง

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อนให้เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริญญาโท เขาเตรียมการสอนอยู่หลายวัน จึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหล่านั้นด้วยแบบฝึดหัดง่าย ๆ แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิด เขาเดินเข้าห้องเรียนมาพร้อมด้วยของสองสามอย่างบรรจุอยู่ในกระเป๋าคู่ใจ
เมื่อได้เวลาเรียน
Read the rest of this entry

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้วิจัย นางเจียมจิตร  อนุวัฒนวงศ์   ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่ทำการวิจัย ๒๕๕๖

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์    และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Read the rest of this entry