Daily Archives: 08/06/2013

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา    

                  โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ผู้รายงาน   นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา 2555

 บทสรุป

                 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Read the rest of this entry