Monthly Archives: มิถุนายน 2013

ไฟล์ P2OBECCONTENT.apk ตัวแก้ไข

สาเหตุที่เนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตอน 8 เล่นไม่ได้แล้วครับ ไฟล์ P2OBECCONTENT.apk มีปัญหาลิงค์ผิดครับ ต้องแก้ไขโหลดตัวนี้ไปแทนครับ ขอบคุณน้องไก่ นครนายก และคุณ Ampol Hinkao ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันครับ คลิกโหลดที่นี่

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา    

                  โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ผู้รายงาน   นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา 2555

 บทสรุป

                 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Read the rest of this entry