Daily Archives: 28/05/2013

ขั้นตอนการติดตั้งเนื้อหา ป. 2 สู่แท็บเล็ต จากแผ่น DVD

ขั้นตอนการติดตั้งสื่อการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สู่แท็บเล็ต

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ชื่อเรื่อง            สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ผู้รายงาน        นายจักรี วัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ปีที่รายงาน     2556

ระยะเวลาการวิจัย    ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2554 – 30 มีนาคม 2556

                การดำเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  ปีการศึกษา 2554 Read the rest of this entry