จุดเน้น 10 ประการของ สพฐ. โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

จุดเน้นที่ ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
จุดเน้นที่ ๒เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ :Emotion  Quotient)
จุดเน้นที่ ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)
จุดเน้นที่ ๔ นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)
จุดเน้นที่ ๕ นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
จุดเน้นที่ ๖ ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
จุดเน้นที่ ๗ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน (Southern – Border Provinces)
จุดเน้นที่ ๘ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
จุดเน้นที่ ๙ สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality School)
จุดเน้นที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas)

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 28/01/2013, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. การใช้ภาษา ไพเราะ เน๊าะ…ผลการปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรม ล่ะ ???

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: