การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทีเคโอ

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคทีเคโอ (TGT and KWDL for Online; TKO Learning Technique) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้เรียน คือ เทคนิค TGT และกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ คือ เทคนิค KWDL ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นที่การแข่งขันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อกระตุ้นและพัฒนาความสามารถทางการเรียนจากผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่เรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันทำงานในเนื้อหาส่วนนั้นๆ และเมื่อเรียนจบจะให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบแล้วนำคะแนนที่ได้มาจัดอันดับภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อสะสมคะแนนรายบุคคลและรายกลุ่มจนสิ้นสุดการเรียน

……….เทคนิค TGT หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันทำงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ในสัดส่วน 1:2:1 ทุกกลุ่มมีเป้าหมายในการแข่งขันเชิงวิชาการ ความสำเร็จของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ และต้องใช้แรงเสริมหรือการกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันทำงานเพื่อทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จมากที่สุด

……….เทคนิค KWDL หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน เน้นความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหาสาระหรือวิเคราะห์โจทย์ได้ เพราะมีการดำเนินการเป็นลำดับขั้น ดังนี้ K (What we know) โจทย์บอกอะไรบ้าง W (What we want to know) โจทย์ให้หาอะไร D (What we do to find out) ดำเนินการตามกระบวนการ วิธีทำ และ L (What we learned) คำตอบที่ได้ คิดคำตอบอย่างไร

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 16/01/2013, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: