Daily Archives: 16/01/2013

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทีเคโอ

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคทีเคโอ (TGT and KWDL for Online; TKO Learning Technique) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT Read the rest of this entry