Monthly Archives: มกราคม 2013

จุดเน้น 10 ประการของ สพฐ. โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

จุดเน้นที่ ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
จุดเน้นที่ ๒เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ :Emotion  Quotient)
จุดเน้นที่ ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)
จุดเน้นที่ ๔ นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)
จุดเน้นที่ ๕ นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) Read the rest of this entry

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปีที่ศึกษา 2555

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของครู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมนักเรียน และเพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยการสมัคร จำนวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 25 คน ครูผู้สอน จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 584 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 584 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Spss for Windows สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ E1 / E2

ผลการศึกษาพบว่า Read the rest of this entry

App EasyEnglish ( คุยกับต่างชาติ ) for Android.

easy englishEasyEnglish ( คุยกับต่างชาติ ) เป็นแอพพลิเคชั่นด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ แอพนี้ทำให้คุณพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ ในแอพพลิเคชั่นนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลประโยคสนทนาที่คุณใช้บ่อยในชีวิตประจำวันโดยจะแยกประเภทของการสนทนาเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก ช่วยให้คุณได้คุยสนุกกับเพื่อนชาวต่างชาติของคุณด้วยประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันง่ายๆ ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากกับคนไทย แอพนี้จึงเหมาะและเป็นประโยชย์เป็นอย่างมากกับบุคคลทั่วไปทุกเพศและทุกวัย เพื่อให้ได้ศึกษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ถูกต้อง สำหรับผู้ใช้งาน Android ดาวน์โหลดไปเล่นกันฟรี ๆ ได้เลย สนใจคลิกดาวน์โหลดที่นี่

จะแสดงหรือซ่อน Ribbon ในออฟฟิศอย่างไร

วันนี้เจอปัญหาไปกดปุ่มพลาดทำให้ Ribbon ในออฟฟิศหายไป ผมก็เลยไปค้นหาวิธีแก้ปัญหา เผื่อเพื่อน ๆ จะเจอกรณีเดียวกับผม ซึ่งเป็นบทสนทนานี้อธิบายวิธีการเลือกแสดงหรือซ่อนแถบ Ribbon ในออฟฟิศ 2007 ซึ่งคุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนได้โดยดับเบิลคลิกที่แท็บใดแท็บหนึ่งบนเมนู ในสถานการณ์สมมตินี้คุณจะได้ลองฝึกการแสดงและซ่อนด้วยเอ็กเซล 2007 คุณสามารถทำวิธีเดียวกันนี้ได้กับเวิร์ด 2007 และพาวเวอร์พ้อยท์ 2007 ได้เช่นกัน   Read the rest of this entry

วิธีติดตั้ง Windows 8 แบบ Clean Install

ใช้ windows 7 มาหลายปี วันก่อนไปร้านคอมพิวเตอร์ได้พบเห็น windows 8 และลองใช้งานดู ผมเลยกลับมาทดลองติดตั้ง Windows 8 ซึ่งลงง่ายมากๆ ถึงจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมามากกว่า Windows 7 แต่คงไม่ยากเกินความสามารถของคุณๆ หรอกครับ ยิ่งถ้าเคยลง Windows 7 มาบ้างแล้วยิ่งเป็นการง่าย ผมจะมานำเสนอวิธีการลง Windows 8 แบบ Clean Install ก็คือแบบล้างเครื่องหรือฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่กันเลย….มาตามดูครับ

Read the rest of this entry

รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา  จังหวัดสตูล
ผู้รายงาน นายสมนึก   ศรีนคร      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา  2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดลของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam’s CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Read the rest of this entry

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทีเคโอ

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคทีเคโอ (TGT and KWDL for Online; TKO Learning Technique) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT Read the rest of this entry

การพัฒนา application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วย App inventor

การพัฒนา application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วย App inventor ตอนที่ 1

Read the rest of this entry

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในแท็บเล็ต

สพฐ.จัดทำโครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในแท็บเล็ต โดยผู้สนใจเรียนรู้การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ใน Tablet สมัครเข้ารับการอบรมฟรี (พร้อมที่พัก อาหาร *ค่าเดินทางผู้สมัครรับผิดชอบเอง) .. หากเรียนรู้ไว ฝีมือดี มีรางวัล
ระยะเวลาเข้ารับการอบรม
> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท…ี่ 16 – 19 กพ. โรงแรมปทุมรัตน์ จ.อุบลราชธานี
> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21-24 กพ. โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม
> ภาคใต้ วันที่ 28 กพ. – 3 มีค. โรงแรมสยามธานี จ. สุราษฎร์ธานี
> ภาคกลาง/ภาคตะวันออก วันที่ 4 – 7 มีค. โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร
> ภาคเหนือ วันที่ 5 – 9 – 12 มีค. โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จ. เชียงใหม่
http://www.otpcappcon.com/ Read the rest of this entry