การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

https://i1.wp.com/www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/image2555/image_4/120.jpgการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะแตกต่างจากการพัฒนาการด้านสติปัญญาตรงที่การพัฒนาสติปัญญาจะพัฒนาขึ้นตามวัย แต่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีผู้วิจัยได้กล่าวถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

 • ผุสดี กุฏอินทร์ (2525 : 99–100) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ดังนี้
  1. ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้ความรู้สึกปลอดภัยและความอบอุ่นแก่เด็ก
  2. จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นไม่เคร่งเครียด
  3. ส่งเสริมให้คิดแบบอเนกนัย หรือคิดได้หลายทาง
  4. ช่วยชี้แนะให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ ความสนใจอย่างเต็มที่
  5. ยกย่องชมเชยและให้กำลังใจผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์
  6. ครูต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก และในการทำกิจกรรมไม่ควรแบ่งแยกเพศของเด็ก
  7. ไม่บังคับให้เด็กทำกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเลียนแบบ
 •  พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542 : 161) กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำได้ดังนี้
  1. ทำสิ่งที่คุ้นเคยให้แปลก
  2. ทำสิ่งที่แปลกให้คุ้นเคย
  3. ให้เวลาในการคิด
  4. คิดในเชิงสมมติอยู่เสมอ
  5. คิดอย่างคลุมเครือ
  6. ไม่ยึดติดกับความถูกต้องหรือความผิดพลาด
  7. มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต
 • กระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 16-17) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
  1. ยอมรับคุณค่าและความสามารถของบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข
  2. แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  3. ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวของเขา และความรู้สึกของเขา
  4. อย่าพยายามกำหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน
  5. อย่าสนับสนุนหรือให้รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู้ทดลองทำเป็นที่ยอมรับกันแล้ว ควรให้ผลงานแปลกใหม่มีโอกาสได้รับรางวัลและคำชมเชยบ้าง
  6. ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเมื่อมีจินตนาการที่แปลกและมีคุณค่า
  7. กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
  8. ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจต่อคำถาม รวมทั้งชี้แนะแหล่งคำตอบ
  9. ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลก ๆ ของเขาด้วยใจเป็นกลาง
  10. พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป

สรุปว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ต้องจัดบรรยากาศให้เต็มไปด้วยการยอมรับและกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้เด็กได้คิดและสามารถพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูต้องคอยกระตุ้นและส่งเสริมด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เกิดความคิดขึ้น

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 01/12/2012, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: