แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้โรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดให้มีการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี ไว้ในกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4 มีตัวชี้วัดว่า “ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี และร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสตูล จึงกำหนดแนวทางในการส่งเสริม ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
เป้าหมาย
๑.๑ กำหนดให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ สามารถใช้โปรแกรม Paint ในการสร้างสรรค์ผลงาน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ สามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผลงาน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สามารถใช้โปรแกรม E-Book ในการนำเสนอ และสร้างสรรค์ผลงาน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถใช้ Web Blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ และสร้างสรรค์ผลงาน

๑.๒ นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านการใช้ ICT สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ และใช้ E-mail ในการสื่อสารได้

๒. การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีแผนจะพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้ ICT และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดหาแหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อ นำเสนอในเว็บไซต์ http://www.nitessatun.com โดยกำหนดเนื้อหาในการพัฒนาไว้ ๕ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author
๒.๒ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album
๒.๓ การสร้าง Web Blog ด้วย WordPress
๒.๔ การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
๒.๕ การสมัครและใช้งานฟรีอีเมล์ (E-mail)

๓. การส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อ
เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้โดยจัดให้มีการประกวด ดังนี้
๓.๑ ประกวดโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยให้ทางโรงเรียนจัดทำรายงานการส่งเสริมการใช้ ICT กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท
เกณฑ์การตัดสิน
๑. การจัดทำแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
๒. การส่งเสริมครูให้สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
๔. การบริหารจัดการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหาร
๕. การมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการสอนให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของครู โดยให้ทางครูผู้สอนจัดส่งนวัตกรรมการสอนที่พัฒนานักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละระดับ สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท

เกณฑ์การตัดสิน
๑. ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
๓. เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
๔. มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
๕. การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
๖. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น/ช่วงชั้น
๗. มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน
๘. มีความสวยงามน่าสนใจ ใช้สีสันที่เหมาะสม

๓.๓ จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียน โดยให้นักเรียนจัดส่งผลงานด้าน ICT มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน โดยผลงานที่นำเสนอสอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียนตามข้อ ๑.๑ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และนักเรียนที่ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละระดับ สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท

เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
๒. ความสวยงาม
๓. การใช้เทคนิค effect เหมาะสม
๔. ความคิดสร้างสรรค์
๕. ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ เสียง และวีดีโอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0894656674, 0894686139

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 09/07/2012, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: