แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ชุดที่1  ชุดที่2  ชุดที่3  ชุดที่4  ชุดที่5  ชุดที่6  ชุดที่7  ชุดที่8  ชุดที่9  ชุดที่10  ชุดที่11  ชุดที่12  ชุดที่13  ชุดที่14  ชุดที่15  ชุดที่16  ชุดที่17  ชุดที่18  ชุดที่19  ชุดที่20  ชุดที่21  ชุดที่22  ชุดที่23  ชุดที่24  ชุดที่25  ชุดที่26  ชุดที่27  ชุดที่28  ชุดที่29  ชุดที่30  ชุดที่31  ชุดที่32  ชุดที่33  ชุดที่34  ชุดที่35  ชุดที่36  ชุดที่37  ชุดที่38  ชุดที่39  ชุดที่40  ชุดที่41  ชุดที่42  ชุดที่43  ชุดที่44  ชุดที่45  ชุดที่46  ชุดที่47  ชุดที่48  ชุดที่49  ชุดที่50

สรุปแนวข้อสอบครู        

สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

แนวข้อสอบบรรจุครู ครั้งที่ 1 ปี2548

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบบรรจุครู

ข้อสอบความรอบรู้ ข้อสอบความรอบรู้

ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 สอบบรรจุครู

ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับความเป็นครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 1

แนวข้อสอบผู้บริหาร 1

แนวข้อสอบผู้บริหาร 2

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 1

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 3

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 4

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 5

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 6

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 7

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 8

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 9

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 10

ข้อสอบพระราชบัญญัติ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ชุดที่ 3 – 4
ชุดที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชุดที่ 4 วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ชุดที่ 3 – 4

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ชุดที่ 1 – 5 (พร้อมเฉลย)
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
วิชาการศึกษา ชุดที่ 2
วิชาการศึกษา ชุดที่ 3
วิชาการศึกษา ชุดที่ 4
วิชาการศึกษา ชุดที่ 5
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 – 3
วิชาชีพครู ชุดที่ 1
วิชาชีพครู ชุดที่ 2
วิชาชีพครู ชุดที่ 3
เฉลย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 – 3

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 – 2 (พร้อมเฉลย)
วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 1 – 5
ชุดที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ชุดที่ 2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ชุดที่ 3 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชุดที่ 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง
ชุดที่ 5 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 1 – 5

สรุปเนื้อหาการสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข)
วิชาชีพครูเจต-ค่านิยม
วินัยและการรักษาวินัย
พลเมืองดี
มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัว
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
การจัดการความรู้
ความสัมพันธ์กับชุมชน
เทคนิคเตรียมตัวสอบ

แนวข้อสอบครู ไว้อ่านสอบบรรจุครู ประจำปี 2555 นี้นะครับ
เป็นข้อสอบที่รวบรวมไว้ ประมาณ 3,000 ข้อ
คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับการสอบนะครับ

ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ชุด พร้อมเฉลย นะครับ

ดาวน์โหลดได้ที่ —> http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบบรรจุครู
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E34DCIHVTAJ2HOE1Y16NXD8J4

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E34DCIHVTAJ2HOE1Y16NXD8J4 >>ดาวโหลดแนวข้อสอบบรรจุครู

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E3666XR67S5MFJE%5BKZCHEKXK1 >>แนวข้อสอบบริหารบ้าน

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E366674CM4%5B%5B%5BKPXOLKJ86CP6 >>แนวข้อสอบภาษาไทย-เฉลย

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E36665C2FEIS8O4ICHTKXKU57 >>กฎหมายรัฐธรรมนูญ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E3666NDWP46PYWHLDNBDGWVYD >>วิชาชีพคร

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E3E9F3EUEG82FH59NT3WRNVEF >>สรุปบริหารบ้านเมือง

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E3E9F15%5BXFTMKSH3UMN34TKYB >>สรุปแผนพัฒนาฯ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E52113YF7G24HWRGW7U4HV6O1 >>รวบรวมข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ กฎ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E57178UHIMEIAG1P8716BT1GZ >>พรบ ระเบียบ นโยบาย สอบครูผู้ช่วย

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E60F9K31GXO5KXH2CSNUJ488N >>คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพครู

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E60F9CZEW7RPTOOIB2XZU7VDB >>แผนการจัดการเรียนร

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E60F9FWAPLXS2FJOGXE8WJCEQ >>พรบ ระเบียบครู47

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E60F984SK4LRY3Y%5BSE2%5BNX3SH >>ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E62FBA%5B41PTPQSSRQBXEJRGHE >>เนื้อหาที่ออกข้อสอบ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E62FBMZVTDZ71PYYUMYDBLC3C >>พรบ เงินเดือน.วิทยะฐานะ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E62FBPARBCIMU78FUBG64934K >>ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ47

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E62FBQXC%5BRCU%5BW6FTBN%5BR7Z99 >>หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช ๒๕๔๔

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E6651O5BEXW198Z83CGHYNBIM >>กฎกระทรวงคัดเลือกคณะกรรมการคร

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E6652NWD6DG4GFAHHU91DW8C1 >>การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E6652B58Q26WL%5BODVKHF%5BDFKL >>เน้น 3 มาตรฐาน   วางกฎคุมเข้ม เข้าสู่วิชาชีพครู

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C89E6652FG4JNSZ4OIQBBXG1NKUV >>พรบการศึกษาแห่งชาติ45

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA6B595FGFLKM2LJ9KZPSSYI%5BEP >>คู่มือเตรียมสอบ   ครูกรุงเทพมหานคร

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA6B595F9W7J5V%5BN7U%5BD72IZ7Y2 >>พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA6B596765XVKDTZKON5A3WJT9F >>สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA6B596A%5BIZ8A26%5BX81T2FJG6DZ >>สรุป พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA959D13QLSYHJ566%5B6%5B4Z8VQOS >>การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA959D1QRAH659DQQ2MYMA2X7V%5B >>เน้น 3 มาตรฐานวางกฎคุมเข้ม เข้าสู่วิชาชีพครู

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA959D18YTP1W17NN8FWFRGRYJV >>ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA959D1UX8LG%5B%5BO94SLM61LII5M >>ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานท

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151CA95B08W18%5BTO8ZG%5B1WYNWXD6UX >>พรบ บริหารราชการแผนดิน46

http://www.uploadtoday.com/download/?335911&A=632070 >>คู่มือขอใบประกอบวิชาชีพคร

http://www.uploadtoday.com/download/?335914&A=366996 >>สอบข้าราชการกรุงเทพ ครู เว็บกฎหมายที่ใช้สอบ

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 19/06/2012, in คลังข้อสอบ. Bookmark the permalink. 5 ความเห็น.

  1. ขอบคุณมากคะ สำหรับข้อสอบ

  2. ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปัน

  3. ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับแนวข้อสอบ

  4. บ้าจี้

    ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ค่ะ

  5. ครูผึ้ง

    ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับแนวข้อสอบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: