Daily Archives: 12/06/2012

โปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator

…โปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator เป็นโปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมสามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบนโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป ผู้ใช้สามารถกำหนดจานวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกาหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สาหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้ด้วย

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

Read the rest of this entry