การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

……….โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ตามหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา  รวมทั้งจัดกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  และได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้

……….โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ได้แบ่งประเภทของโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างหมายถึง โรงเรียนที่เคยหรือยังไม่เคยส่งโครงการ/กิจกรรมให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยพิจารณา และยังไม่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง (กรอกแบบรายงานหมายเลข ๑)

๒.๒ โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง หมายถึง  โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างไปแล้ว และยังสามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างไว้ได้ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง (กรอกแบบรายงานหมายเลข ๒)

๒.๓ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ หมายถึง  โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างไปแล้ว และได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างติดต่อกันรวมไม่น้อยกว่า ๓ ปี  ทั้งนี้ โรงเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ (กรอกแบบรายงานหมายเลข ๓)
โครงการจากเอกลักษณ์
แบบสำรวจ(แบบกรอกข้อมูลรายละเอียด)
ตัวอย่างโรงเรียนประชาธิปไตยปี ๒๕๕๓


About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 30/04/2012, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: