Daily Archives: 30/04/2012

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

……….โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ตามหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับวัย Read the rest of this entry