Monthly Archives: เมษายน 2012

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

……….โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ตามหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับวัย Read the rest of this entry

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ จากวิกรม กรมดิษฐ์

….. ต้องบอกว่าประเทศไทยเปิดศักราชปีเสือไม่โสภา เมื่อ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ระบุว่าไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนเหมือนที่ผ่านมาในสายตาของ นักลงทุนญี่ปุ่น ทำให้คิดถึงความคิดเห็นของ วิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าพ่ออมตะนครที่เคยพูดถึง “จุดอ่อน” ของคนไทยไว้ 10 ข้อคือ

1 . คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะ หน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภทมือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดเป็น ธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อยๆ 

2. การศึกษายังไม่ทันสมัย คนไทยจะเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง เราจึงตามหลังชาติอื่น จะเห็นว่าคนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า  Read the rest of this entry

ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554

เรื่องภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2012

การคัดเลือกผุู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกและมีคุณสมบัติให้เสนอรายชื่อแบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้แล้ว ณ บัดนี้ รายละเอียดอ่านต่อด้านล่าง Read the rest of this entry

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการการอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

คลิบสอนภาษาอาเซียน

เป็นคลิปการสอนภาษาในแถบอาเซียน โดยท่านรองประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการเชรบุรี เขต 2 ได้ทำการดาวโหลดจากyoutube สร้างเป็นโฟลเดอร์ให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้ศึกษา ขยายผลลงโรงเรียน หน่วยงานของพวกเรา  ต้องขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
[DIR]Learn – IndonesianPod101.com/
[DIR]Learn English with EnglishClass101/
[DIR]Learn Japanese – JapanesePod101.com/
[DIR]Learn Korean – KoreanClass101.com/
[DIR]Learn Thai – ThaiPod101.com/ Read the rest of this entry