วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 3

เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เน้นความหลากหลายของการอ่านการใช้ภาษาต่างๆ ตามความสนใจ และเน้นความหลากหลายของการประมวลผลประสบการณ์ต่างๆ ฝึกไปให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งสื่อด้วยตนเองเริ่มให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน มีการคิดรูปแบบการเขียนร่วมกันก่อนที่จะแยกเขียนอย่างอิสระ โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะนำ ซึ่งการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาในรูปแบบนี้มีอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศนักเรียนเตรียมวิเคราะห์ ความหมายของเรื่องที่อ่านโดยการเดา สรุป และลำดับภาพ

2. สะท้อนความคิดเห็นของเรื่องที่อ่าน ไปสู่การกำหนดเป้าหมายเพื่อการวางแผนการเขียน

3. บันทึกสาระของเรื่อง และเขียนเรื่องนั้นในขั้นร่าง

4. สังเคราะห์สาระของเรื่อง เขียนเรื่องนั้นในขั้นร่าง (ของตนเอง)

5. ทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไขงานเขียน

6. เขียนเรื่องในขั้นสุดท้ายและทำกิจกรรมเสริม ทักษะทางภาษา

6.1 ระยะแรกแบ่งกลุ่มย่อยให้ทำงานร่วมกัน

6.2 ระยะหลังทำตามลำพังอย่างอิสระ

ในแต่ละขั้นตอนการสอน รูปแบบที่ 3 มีเทคนิคการสอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะห์ ความหมายของเรื่องที่อ่านโดยการเดา สรุปลำดับความ 

1. หาความหมายจากบริบท จากการอภิปราย ซักถาม

2. ทำไดอะแกรม

3. วิเคราะห์ลำดับความ

4. วิเคราะห์อรรถลักษณะ

5. อภิปรายศัพท์ สำนวนที่เข้าใจยาก

ขั้นที่ 2 สะท้อนความคิดจากเรื่องที่อ่านไปสู่การกำหนดเป้าหมาย หรือวางแผนการเขียน 

บันทึกเนื้อความตามลำดับลงในแผนการเรียน

ขั้นที่ 3 บันทึกย่อ สาระของเรื่อง ตามเป้าหมายการเรียนการเขียน 

บันทึกย่อสาระของเรื่อง ที่อ่านลงในแผนการเรียน

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์สาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นในขั้นร่าง 

1. กำหนดจุดประสงค์ของเนื้อความที่เขียน

2. กำหนดกลุ่มผู้อ่าน กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไขงานเขียน 

1. ทบทวนเรื่อง

2. ปรับปรุง เขียนใหม่

3. ขัดเกลาใหม่

ขั้นตอนที่ 6 : เขียนเรื่อง ในขั้นสุดท้ายและทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษา 

1. ลอกเรื่องใหม่ในขั้นสุดท้าย

2. ทำกิจกรรมทักษะทางภาษา (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2537 : 3-6)

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 06/03/2012, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: