วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2

เมื่อนักเรียนได้ประสบการณ์ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในรูปแบบที่ 1 แล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 นักเรียนจะเริ่มฝึกอ่านและเขียนเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะการเขียนที่หลากหลายพร้อมทั้งใช้ความสามารถในการคิดแต่งความด้วยตนเองมากขึ้น โดยอาศัยการเลียนแบบหรืออิงแบบจากบทเรียน เช่น หนังสือ โคลงกลอน บทความ จดหมาย เอกสารต่างๆ หรือจากกิจกรรมที่ผู้สอนเสนอแนะในชั้นในรูปแบบที่ 2 นี้ 

ขั้นตอนการสอน ในรูปแบบที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 มีดังนี้

1. นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปราย สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ร่วมกันกับครูทำ ไดอะแกรม สรุปความ

2. ครูโยงเรื่องที่อ่านเข้าสู่เรื่องของนักเรียนและอภิปรายร่วมกัน

3. เขียนเรื่องร่วมกันกับครูในกลุ่ม เขียนเรื่องของนักเรียนเองในกลุ่มย่อยหรือตามลำพัง

4. อภิปราย สนทนา และวิเคราะห์ อรรถลักษณะร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องในเนื้อความที่นักเรียนเขียนขึ้นในขั้นที่ 3

5. ทำกิจกรรมทางภาษาเพื่อทบทวนฝึกความแม่นยำ และเสริมทักษะทางภาษา

รายละเอียดของขั้นตอนการสอนรูปแบบที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 : นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปราย สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านร่วมกันกับครู ทำไดอะแกรม สรุปความ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนสามารถ จับใจความของเรื่องที่อ่าน และบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้

ขั้นตอนที่ 2 : ครูโยงเรื่องที่อ่านเข้าสู่เรื่องของนักเรียนและ อภิปรายร่วมกัน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถในการแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่าน เป็นความคิดของตนเอง พร้อมทั้งรู้จักการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านให้เกี่ยวโยงกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อการนำความคิดรวบยอดที่สำคัญไปใช้ได้

ขั้นตอนที่ 3 : เขียนเรื่องร่วมกันกับครูในกลุ่ม เขียนเรื่องของนักเรียนเองในกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และฝึกทักษะการเขียนในรูปแบบที่เป็นความคิดของตนเองได้มากขึ้น จากตัวอย่างของ อรรถลักษณะภาษาในบทเรียนที่พบ

ขั้นตอนที่ 4 : อภิปราย สนทนา และวิเคราะห์อรรถลักษณะร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องในเนื้อความที่เขียนในขั้นที่ 3 จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน และสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และวิเคราะห์อรรถลักษณะของเรื่องที่เขียน และพิจารณาแก้ไขความถูกต้อง ของภาษาที่ใช้เพื่อการพัฒนาการเขียนของตนเองต่อไป

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 05/03/2012, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: