วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1

วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถฟังเรื่องราวง่ายๆ ซึ่งเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจ สามารถจำสัญลักษณ์ของคำและเข้าใจความหมายของคำในประโยคต่างๆ ตามความคิดเห็นของตนเองได้

ขั้นตอนการสอนในรูปแบบที่ 1 แบ่งออกได้ 5 ขั้นตอน (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. 2533 : 22)

1. ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง

2. ให้นักเรียนเล่าเรื่องย้อนกลับ…ลำดับเรื่อง…สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง อ่านออกเสียงและแสดงบทบาทสมมุติ เล่นเกมและกิจกรรมเสริมทักษะ

3. เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน

4. ทำหนังสือเล่มใหญ่

5. กิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา

รายละเอียดขั้นตอนการสอนรูปแบบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง

จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายรวมของเรื่องกระบวนการเรียน การสอนในขั้นนี้ ครูใช้การสนทนากับนักเรียน เข้าช่วยในการสื่อความหมาย โดยการใช้คำถามง่ายๆ และให้ดูจากภาพประกอบเรื่อง ตั้งแต่หน้าปกจนถึงท้ายเล่มเพื่อกระตุ้นให้ ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับเรื่องโดยเน้นการใช้ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน นักเรียนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยจะเริ่มพัฒนาความคิดรวบยอด เกี่ยวกับความหมายต่างๆ ของคำในเรื่องได้โดยง่ายและถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2 : ให้นักเรียนเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง สนทนา หรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อ่านออกเสียงและแสดง บทบาทสมมุติ

1. เพื่อฝึกการระลึกเรื่องที่ฟังจากการอ่านได้

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายในรายละเอียดของเรื่องได้

ขั้นตอนที่ 3 : เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน

1. เพื่อฝึกการระลึกเรื่องที่ฟังจากการอ่านได้

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวอักษรที่ใช้แทนความหมายของคำต่างๆ ที่เคยเรียนรู้มาแล้วในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จากการฟังและการพูด

3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลีลาของการเขียนอักษร และความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษรนั้น

4. เพื่อให้นักเรียนสื่อความหมายจากภาษาพูดเป็นภาษาเขียนได้

5. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ และใช้จินตนาการในการสื่อความหมาย

ขั้นตอนที่ 4 : ให้นักเรียนทำหนังสือเล่มใหญ่

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง และแสดงถึงความเข้าใจความหมายของคำและประโยคของเรื่องที่อ่านได้

ขั้นตอนที่ 5 : ให้นักเรียนเล่นเกมหรือกิจกรรมเสริมทางภาษาอื่น

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาด้วยองค์ประกอบย่อย ของภาษาต่างๆ จนเกิดความแม่นยำ สามารถอ่าน เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้รวมทั้งเข้าใจการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนที่เรียนมาแล้วได้ โดยกำหนดจุดประสงค์การสอนไว้ 12 จุดประสงค์

จุดประสงค์ที่ 1 จำคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 2 อ่านคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 3 เขียนคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 4 นำคำในหนังสือเล่มใหญ่มาแต่งประโยคปากเปล่าได้

จุดประสงค์ที่ 5 อ่านและเขียนประโยคที่แต่งได้

จุดประสงค์ที่ 6 แจกลูกประสมคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 7 นำคำใหม่มาแต่งประโยคได้

จุดประสงค์ที่ 8 อ่านและเขียนประโยคใหม่ได้

จุดประสงค์ที่ 9 อ่านเรื่องใหม่ได้

จุดประสงค์ที่ 10 เล่าเรื่องหรือบอกรายละเอียด จากสิ่งที่อ่าน ฟัง หรือ พบเห็น

จุดประสงค์ที่ 11 พูดและสนทนาเรื่องต่างๆ ได้

จุดประสงค์ที่ 12 เขียนเรื่องสั้นๆ ได้

กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา และหลักเกณฑ์ทางภาษาสำหรับรูปแบบที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขั้นที่ 5 ให้ผู้เรียนเล่นเกม หรือกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. นำเข้าสู่บทเรียน

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความเหมาะสม

3. อ่านหนังสือเล่มใหญ่

4. จัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ที่ 1-8

5. ทำแบบฝึกเสริมทักษะ ขั้นตอนที่ 5

โดยกำหนดจุดประสงค์การสอนตามลำดับ 8 จุดประสงค์ ดังนี้

จุดประสงค์ที่ 1 อ่านและเขียนคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 2 แต่งประโยคจากคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 3 แจกลูกประสมคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้

จุดประสงค์ที่ 4 แต่งประโยคจากคำใหม่ได้

จุดประสงค์ที่ 5 อ่านเรื่องใหม่ได้

จุดประสงค์ที่ 6 เล่าเรื่อง หรือ บอกรายละเอียดจากสิ่งที่ฟังหรือพบเห็น

จุดประสงค์ที่ 7 พูดและสนทนาเรื่องใหม่ได้

จุดประสงค์ที่ 8 เขียนเรื่องสั้นๆ ได้

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 04/03/2012, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ชอบวิธีการแบบนี้เพราะสอนแล้วเด็กอ่านหนังสือได้กิจกรรมการเรียนสนุก

    ชอบวิธีการแบบนี้เพราะสอนแล้วเด็กอ่านหนังสือได้กิจกรรมการเรียนสนุก

  2. ทำให้เด็กได้อ่านและหัดคิดหัดเขียนมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: