การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา

วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถฟังเรื่องราวง่ายๆ ซึ่งเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจ สามารถจำสัญลักษณ์ ของคำและเข้าใจความหมายของคำในประโยคต่างๆ ตามความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนอยู่ 5 ขั้น คือ 1) ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง 2) นักเรียนเล่าเรื่องย้อนกลับ 3) ครูและนักเรียนเขียนเรื่องร่วมกัน 4) นักเรียนทำหนังสือเล่มใหญ่ และ 5) นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา

2. วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 2 เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

เมื่อนักเรียนได้ประสบการณ์ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในรูปแบบที่ 1 แล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 นักเรียนจะเริ่มฝึกอ่านและเขียนเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะการเขียนที่หลากหลายพร้อมทั้งใช้ความสามารถในการคิดแต่งความด้วยตนเองมากขึ้น โดยอาศัยโดยอาศัยการเลียนแบบหรืออิงแบบจากบทเรียน เช่น หนังสือ โคลงกลอน บทความ จดหมาย เอกสารต่างๆ หรือจากกิจกรรมที่ผู้สอนเสนอแนะในชั้นในรูปแบบที่ 2 นี้ มีการจัดกิจกรรมการสอนอยู่ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกัน และอภิปรายหรือสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง ที่อ่านร่วมกันกับครู ทำแผนภูมิความคิดสรุปความ ขั้นที่ 2 ครูโยงเรื่องที่อ่านเข้าสู่เรื่องของนักเรียน และอภิปรายร่วมกัน ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกัน กับครูในกลุ่มของนักเรียนเองในกลุ่มย่อย หรือตามลำพัง ขั้นที่ 4 อภิปราย สนทนา และวิเคราะห์ การใช้ภาษาเพื่อทบทวนและฝึกความแม่นยำ และเสริมทักษะทางภาษา

3. วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 3 เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

เน้นความหลากหลาย ของการอ่านการใช้ภาษาต่างๆ ตามความสนใจ และเน้นความหลากหลายของการประมวลผลประสบการณ์ต่างๆ ฝึกไปให้นักเรียนรู้จัก ค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งสื่อด้วยตนเองเริ่มให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน มีการคิดรูปแบบการเขียนร่วมกันก่อนที่จะแยกเขียนอย่างอิสระ โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะนำ ซึ่งการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาในรูปแบบนี้มีอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะห์ ความหมายของเรื่องที่อ่านโดยการเดา สรุปลำดับความ ขั้นที่ 2 สะท้อนความคิดจากเรื่องที่อ่านไปสู่การกำหนดเป้าหมาย หรือวางแผนการเขียน ขั้นที่ 3 บันทึกย่อ สาระของเรื่อง ตามเป้าหมายการเรียนการเขียน ขั้นที่ 4 สังเคราะห์สาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นในขั้นร่าง ขั้นที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไขงานเขียน และต่อมาขั้นที่ 6 เขียนเรื่อง ในขั้นสุดท้ายและทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษา (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2537 : 2)

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 02/03/2012, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: