Daily Archives: 02/02/2012

สพฐ. ประเมิน ศน.สตูล เป็น Master Supervisor

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ห้องประชุม สพป.สตูล  นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รอง ผอ.สพป.สตูล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน Master Supervisor จาก สพฐ. จำนวน  9  คน  ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระและทรงวุฒิทางการศึกษาและการนิเทศ  ประกอบด้วย  อ.ทองสุข  รวยสูงเนิน   อ.รัชนี  วิเศษมงคล   อ.นงลักษณ์  เวชสกุล   อ.ประภาพรรณ  เส็งวงศ์   อ.ฉวี  ณ ตะกั่วทุ่ง   อ.วิริยะ  บุญยะนิวาสน์    อ.อมรทิพย์  เจริญผล    อ.จันทร์เพ็ญ  พรหมจันทร์   และ อ.รัตนทิพย์  เอื้อไชยสิทธิ์   ซึ่งเดินทางมาประเมิน  นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สพป.สตูล   เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น Master Supervisor  ต้นแบบของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ     Read the rest of this entry