Monthly Archives: มกราคม 2012

การสอนการแก้ปัญหาแบบ IDEAL

ความหมาย

การสอนการแก้ปัญหาแบบ IDEAL (The IDEAL Problem – Solving Strategy) หมายถึง การสอนที่ช่วยให้นักเรียนรู้ขั้นตอนของการแก้ปัญหาและยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสใช้ความคิดแบบวิจารณ์เพื่อแก้ปัญหาด้วย Branford and others (1986 : 1078-1089) เป็นผู้ริเริ่มกลวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ และ Flynn (1989: 664-668) เสนอแนะให้ผสมผสานการสอนแบบร่วมมือกัน จึงเป็นการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นภาพ ข้อความ หรือบทสนทนาของชีวิตประจำวันที่น่าสนใจ นำมาเป็นสื่อในการสอนกับการใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนฝึกการอ่าน การคิดรวบยอดในการค้นคว้าหาคำตอบ ฝึกการคิดพิจารณา การคิดวิเคราะห์  วารุณี สิงห์ประสาทพร(2544 : 10) ได้กล่าวว่า ผู้อ่านที่ดีนั้น คือ ผู้อ่านที่สามารถคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่อ่านได้ นอกจากเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์แล้ว ยังใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วย ซึ่งนำไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สามารถที่จะเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี Read the rest of this entry

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดปฏิรูป : รู้วิธีการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดทำโดยสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับ

นโยบาย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ.


นโยบาย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. แถลงไว้ ณ หอประชุมคุรุสภา วันที่ 25 มกราคม 2555
Read the rest of this entry

สิงคโปร์เปิดตัว “สระว่ายน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในโลก”

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา คาสิโนรีสอร์ท  “มารีนา เบย์ แซนด์ส” ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคาสิโนแพงสุดเป็นอันดับสองของโลก ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมอวดโฉมและเปิดให้บริการ “เดอะ แซนด์ส สกาย ปาร์ค” ดาดฟ้ารูปทรงคล้ายเรือบนชั้น 55  อันเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สระว่ายน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในโลก” Read the rest of this entry

ทึ่งสุดๆ แรงงานจีน 200 คน สร้างโรงแรม 30 ชั้น ภายในเวลา 15 วัน

บริษัทรับเหมาก่อสร้างในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เผยคลิปวิดีโอแบบไทม์แลปส์แสดงขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรมสูง 30 ชั้น แล้วเสร็จในเวลาเพียง 15 วัน โดยใช้โครงสร้างสำเร็จรูปถึง 90% และใช้คนงานก่อสร้าง 200 คน Read the rest of this entry

การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา

ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา

การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และมีนักศึกษาหลายท่านได้ให้คำจำกัดความของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา (กรมวิชาการ. 2538 : 1-2 ; สุรางค์ เจริญสุข. 2540 : 6 ; วัฒนาพรระงับทุกข์. 2542 : 8 ; สุพล วังสินธ์. 2542 : 8 ; และทิศนา แขมมณี และคณะ. 2542 : 14-15) มีรายละเอียดของรูปแบบดังนี้ Read the rest of this entry

ประวัติวันครู

ในรอบสัปดาห์นี้มีวันสำคัญ 2 วัน คือ วันที่ 16 มกราคม ตรงกับวันครู และ 18 มกราคม ตรงกับวันยุทธหัตถี ซึ่งผมได้นำเสนอถึงประวัติและความเป็นไปเป็นมาของการปรับเปลี่ยนวันยุทธหัตถีไปแล้ว วันนี้ในช่วงทำพิธีวันยุทธหัตถีได้มีการพูดคุยกันถึงวันครูที่ผ่านมา และได้ถามกันว่าวันครูที่ผ่านมามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงกำหนดเป็นวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ผมจึงได้ไปค้นหาประวัติและความเป็นมานำเสนออีกครั้ง เพื่อคลายความสงสัยของตัวเองและพวกเราอีกหลาย ๆ คน Read the rest of this entry

ที่มาของการเปลี่ยนแปลงวันยุทธหัตถี

ตามที่เราพอจะทราบกันอยู่บ้างแล้วว่า ประเทศไทยได้ประกาศเปลี่ยนวันยุทธหัตถีจากวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี แต่อาจจะมีหลายคนที่ไม่ทราบความเป็นมาในการเปลี่ยนแปลงนี้ และมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยน

วันยุทธหัตถี คือ วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ซึ่งตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ระบุว่า ตรงกับวันจันทร์ เดือน ๒ แรม ๒ ค่ำ จุลศักราช ๙๕๔ ซึ่งนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและโหราศาสตร์ ได้คำนวณไว้ว่า ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ เราจึงยึดถือวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันยุทธหัตถีเรื่อยมา Read the rest of this entry

จำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนข้อสอบ รูปแบบ
(1) จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
(2)
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554

(3)
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554

(4) รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-NET

(5)
กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2554
(6) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554  Read the rest of this entry