Daily Archives: 14/08/2011

การจัดการเรียนรู้ใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction)

ความหมาย

การจัดการเรียนรู้ใช้บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูป เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการสร้างบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูปไว้ล่วงหน้าที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเรียนรู้ได้เร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยบทเรียนดังกล่าวจะเป็นบทเรียนที่นำเนื้อหาสาระที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแบ่งเป็นหน่วยย่อยหลาย ๆ กรอบ (frames ) เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาคำอธิบายและคำถามที่เรียบเรียงไว้ต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากง่ายไปยาก  Read the rest of this entry

แบ่งแยกข้อมูลที่ไม่ติดกันให้เป็นคำละคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

หากชุดข้อมูลในเอกสาร Excel ต่อกันภายในเซลเดียวกัน เช่นตัวอย่างข้อความที่เป็นชื่ออย่าง “นาย อีซี อ็อฟฟิศ”  แต่ในบางครั้งที่คุณต้องการกรองข้อมูลว่าใครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง จากคำว่า นาย นาง นางสาว แต่ข้อมูลติดกันแบบนี้คงไม่สามารถกรองข้อมูลได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยกคำนำหน้าชื่อ ชื่อจริงและนามสกุลออกจากกันเป็นแต่ละคอลัมน์ วิธีดั่งเดิมหลายคนอาจจะค่อยๆ ตัดข้อความนายออกมา ชื่อจริงไปอีกคอลัมน์ และตามด้วยนามสกลุ แต่หากชุดข้อมูลมีเป็นร้อยเป็นพันแถว คงไม่สนุกต้องมานั่งตัดข้อความไปใส่ในเซลถัดไป แต่สำหรับ Excel นั้นมีความสามารถในการแยกข้อความที่มีการเว้นช่องว่างเช่น Space หรือ Tab ให้ออกมาเป็นแต่ละคอลัมน์ได้ ทำให้แยกข้อมูลได้เร็วและง่ายขึ้น เรามาดูขั้นตอนการแยกข้อความให้เป็นแต่ละคอลัมน์กันดูครับ Read the rest of this entry