การจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (Individualized Instruction)

ความหมาย

การจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ เป็นการจัดระบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจะจัดให้สอดคล้องกับสติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ และความสะดวกของผู้เรียนแต่ละบุคคล ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้า สืบค้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความสะดวกของผู้เรียนเองเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ

ไชยยศ (อ้างอิงใน ณัฐฎา แสงคำ,2529 : 16-23) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพไว้ดังนี้

1.   ขั้นเตรียมบทเรียน

กิจกรรมที่ดีจะต้องเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเด็ก ดังนั้นผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและมากพอที่จะให้ผู้เรียนเลือกได้ตามความต้องการ ผู้สอนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด เพียงแต่กำหนดทางไว้ล่วงหน้าเพื่อแนะนำผู้เรียนในการวางโครงงานและดำเนินงานด้วยตนเอง

วิธีดำเนินงาน ผู้สอนจะต้องเริ่มบทเรียนด้วยการกำหนดจดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.   ขั้นเตรียมแบบทดลอง

โดยทั่วไปการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพ ไม่ได้เป็นการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้กับเพื่อนในชั้น
หรือเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนได้เรียนไปในแนวทางที่ผู้สอนและผู้จัดหลักสูตรต้องการหรือไม่ แต่เป็นการทำเพื่อ

1) ประเมินผลแบบรายบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง

2) ตรวจสอบความสามารถและประสบการณ์พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ผู้สอนสามารถเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

3) ตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาและสิ่งบกพร่องแล้ววินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่อไป ดังนั้นแบบทดลองที่จะต้องเตรียมมี 2 แบบ ได้แก่

(1) แบบทดสอบความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของหน่วยการเรียนแต่ละกิจกรรม

(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละหน่วย

3.   ขั้นเตรียมสื่อการสอน

สื่อการสอนในการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพมีหลายแบบ ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น บทเรียนด้วยตนเอง สไลด์
ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง เป็นต้น

4.   ขั้นเตรียมการซ่อมเสริม

หลังจากการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนเสร็จสิ้นลง อาจมีผู้เรียนบางคนไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สอนต้องเตรียมการสอนซ่อมเสริมไว้ด้วย

5.   ขั้นการเรียนรู้

เมื่อเตรียมการสอนเรียบร้อยแล้ว การเรียนรู้แบบเอกัตภาพโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนของการเรียนรู้การสอนแต่ละหน่วยดังนี้

1) ก่อนที่ผู้เรียนเริ่มเรียน ให้มีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยที่จะเรียนมากน้อยเพียงใด

2) ถ้าผู้เรียนได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ในหน่วย ไม่จำเป็นจะต้องเรียนซ้ำอีกก็ให้ผ่านไปเรียนหน่วยการเรียนต่อไปได้เลย แต่ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบก็จะเข้าร่วมกระบวนการกิจกรรมการเรียนของหน่วยนั้น ๆ นับว่าเป็นการส่งเสริม ในเรื่องอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียน

3) ผู้เรียนเข้าร่วมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนของหน่วยการเรียน

4) เมื่อการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนเสร็จสิ้นลงก็จะมีการทดสอบภายหลังเรียน (Posttest) ถ้าทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ผ่านไปเรียนหน่วยการเรียนต่อไปได้ แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 03/08/2011, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: